kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

prof. dr hab. inż. Dominik SankowskiPokój: bud. A10 p. 302
Telefon: (+48) 42 631 27 50
E-mail:
Godziny przyjęć: środa 10:30 - 11:30, czwartek 12:30 - 13:30Godziny pracy i przyjęć obowiązujące w semestrze letnim, roku akademickiego 2017/2018

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

godziny pracy

9:00-16:00

10:00-14:00

8:00-15:00

9:00-15:00

 

 

 

godziny przyjęć

 

 

10:30-11:30

12:30-13:30

 

 

 

 

 

 

Życiorys

 

Prof. D. Sankowski ukończył w 1970 r. studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, dodatkowo ukończył studia matematyczne uzyskując dyplom mgr matematyki (1973, specjalność Metody Numeryczne). Z sukcesem zdobywał kolejne tytuły i stopnie naukowe (1979 – praca doktorska z wyróżnieniem, 1989 – praca habilitacyjna, 1998 – tytuł profesora). Od 2001 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego.

Od 1995 r. pełni funkcję kierownika Katedry Informatyki Stosowanej (przekształconej z dniem 1 czerwca 2012 r. na Instytut Informatyki Stosowanej) którą od podstaw zorganizował; obecnie zespół liczy 70 osób. Współtworzył kierunek Informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Współpracuje i wykładał na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Norwegii, a także w Chinach, Japonii,  Australii i Singapurze. W ramach prac badawczych prowadzonych w Instytucie zorganizował zespoły naukowe w dziedzinach: przetwarzania, rozpoznawania i analizy obrazów,automatycznego pomiaru własności fizyko-chemicznych  materiałów (zwilżalności i napięcia powierzchniowego) w wysokich temperaturach,tomografii procesowej, inżynierii oprogramowania, implementacji technik i metod sztucznej inteligencji, a także automatycznej identyfikacji i regulacji obiektów przemysłowych w systemach czasu rzeczywistego. Ostatnie publikacje i wystąpienia na konferencjach dotyczą problemów społeczeństwa informacyjnego. Aktualna działalność naukowa prof. D. Sankowskiego obejmuje również tematykę związaną z informatyzacją jednostek administracji samorządowej.

Prof. D. Sankowski jest promotorem 23  zakończonych przewodów doktorskich (w tym 13 z wyróżnieniem), 8 przewodów doktorskich otwartych. Wypromowanych doktorów inspiruje do dalszych prac naukowych, czego efektem jest zakończenie przez pracowników Instytutu sześciu rozpraw habilitacyjnych. Również pracujący w Instytucie doktorzy habilitowani – wychowankowie prof. D. Sankowskiego wykazują się dużą aktywnością w prowadzeniu rozpraw doktorskich.

 

Powołany do:

-       Grupy Ekspertów ds. kierunku Informatyka Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA),

-       Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT),

-       Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA).

-       Zespołu Ewaluacji Jednostek Naukowych, którego zadaniem była kompleksowa ocena jakości działalności naukowej i badawczo –rozwojowej jednostek naukowych. (2017)

Członek:

-       Amerykańskiej IEEE Computer Society,

-       Communication Director w pięcioosobowym prezydium International Society of Process Tomography (ISIPT) (2007),

-       Sekcji Elektrotermii Polskiej Akademii Nauk (od 1994).

Autor:

-       6 monografii krajowych i zagranicznych,

-       ponad 300 artykułów na konferencjach i w czasopismach krajowych i międzynarodowych,

-       recenzent artykułów z tzw. listy filadelfijskiej w tym IEE, IEEE, a także przewodniczył obradom prowadzonym w sekcjach na konferencjach międzynarodowych i światowych kongresach,

-       współtwórca czterech patentów, posiada szereg wdrożonych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

Odznaczony:

-       Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi,

-       Medalem Komisji Edukacji Narodowej,

-       Belgijskim Krzyżem Kawalerskim – Merité de ľ Invention,

-       Medalem Honorowym Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira,

-       Dyplomami Ministra Nauki i Przewodniczącego KBN za działalność innowacyjną,

-       Indywidualną Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za kształcenie kadr naukowych 2011.

-       Nagrodą Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej lub społecznej, maj 2012

-       Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, listopad 2014

-       Medalem XXX lecia PTI, luty 2015

-       Medalem im. prof. Stanisława Fryzego przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wrzesień 2017.

 

Ponadto:

-       Doktor honoris causa Państwowej Akademii Finansów we Lwowie.

-       Pomysłodawca i współtwórca Łódzkiej Szkoły Tomografii Procesowej.

-       Wielokrotny koordynator i kierownik grantów krajowych i zagranicznych w projektach badawczych KBN.

-       Kierowany przez prof. D. Sankowskiego Instytut Informatyki Stosowanej zorganizował 7. Światowy Kongres Tomografii Procesowej w 2013 roku w Krakowie. Prof. D. Sankowski – przewodniczący.


Szczegóły

Dyscyplina naukowa: Informatyka, Elektrotechnika

1.     Specjalność naukowa

Analiza i przetwarzanie obrazów, Rozpoznawanie obrazów, Systemy inteligentne, Inżynieria oprogramowania, Przetwarzanie danych, Systemy czasu rzeczywistego Systemy informatyczne w zarządzaniu, Identyfikacja on-line obiektów przemysłowych. Automatyzacja procesów cieplnych. Badanie własności fizykochemicznych materiałów w wysokich temperaturach (system Thermo-wet i Tester Lutowności)

 

2.     Publikacje z podziałem na kategorie:

a.      monografie: 10

b.     rozdziały w książkach: 37

c.      artykuły w czasopismach z „listy filadelfijskiej”: 25

d.     artykuły w recenzowanych czasopismach o zasięgu światowym: 8

e.      artykuły w recenzowanych czasopismach o zasięgu ogólnopolskim: 95

 

3.     Cytowania:  Indeks Hirscha-10

 

4.     Uzyskane patenty: 4

Sankowski D.: Urządzenie do kontroli szczelności układów chłodzenia. Numer patentu 101423, 1980r. Udział własny 25%.

Sankowski D., Wojciech Łobodziński, Jacek Kucharski -  „Elektroniczny układ regulacji temperatury” - Numer patentu174118, 1998 r.

Sankowski D, Gozdecki T, Łobodziński W, Senkara J – „Sposób i tester do określania lutowności materiałów” Numer patentu209630, 2011 r.

Sankowski D, Gozdecki T, Łobodziński W, Senkara J – „Grzejnik elektryczny”
Numer patentu 211278, 2012 r.

Sankowski D, Nowakowski J, Hammer E, Babout L, Banasiak R, Chaniecki Z, Grudzień K, Janaszewski M,  Mosorow W, Romanowski A, Wajman R -  „A method and a device for measuring component fractions in a multi-phase flow”, Numer patentu EP 2416127, 2015 r.


 

5.     Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich:

a.      ukończone: 23

1.   Dr inż. Jacek Kucharski: "Adaptacyjna regulacja temperatury wybranych urządzeń elektrotermicznych" - 1993. Praca wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.

2.   Dr inż. Lidia Jackowska-Strumiłło: "Identyfikacja własności dynamicznych rezystancyjnych czujników temperatury za pomocą Wieloczęstotliwościowych Sygnałów Binarnych (MBS)" - 1994. Praca wyróżnionauchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.

3.   Dr inż. Zdzisława Rowińska: "Automatyczne metody określania charakterystycznych punktów przemian temperaturowych niektórych ciał stałych" - 2001.

4.   Dr inż. Krzysztof Strzecha: "Statystyczne metody rozpoznawania obrazów w identyfikacji i diagnostyce" - 2002. Praca wyróżnionauchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.

5.   Dr Szymon Grabowski: "Konstrukcja klasyfikatorów minimalnoodległościowych o strukturze sieciowej" - 2003. Praca wyróżnionauchwałą Rady Wydziału Elektroniki, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki AGH w Krakowie. (dyscyplina naukowa INFORMATYKA)

6.   Dr inż. W. Bieniecki: "Nowoczesne algorytmy przetwarzania obrazów w wizyjnych w systemach komputerowych wspomagających diagnostykę patomorfologiczną" - 2005.Praca wyróżnionauchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.(dyscyplina naukowa INFORMATYKA)

7.   Dr inż. Zofia Stawska: "Minimalnoodległościowe klasyfikatory kaskadowe i ich właściwości" Obrona na Politechnice Łódzkiej - 2006 (dyscyplina naukowa INFORMATYKA)

8.   Dr inż. Radosław Wajman: "Modyfikacja algorytmów rekonstrukcji obrazów dla potrzeb pojemnościowej tomografii procesowej" - 2006. Praca wyróżnionauchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ.(dyscyplina naukowa INFORMATYKA)

9.   Dr inż. Sławomir Jeżewski: "Model oświetlenia wysokotemperaturowego w zagadnieniach przetwarzania obrazu próbek na granicy fazy stałej i ciekłej" – styczeń 2006. Praca wyróżnionauchwałą Rady Wydziału Elektroniki, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki AGH w Krakowie. (dyscyplina naukowa INFORMATYKA)

10.Dr inż. Zbigniew Chaniecki: "Algorytmy przetwarzania i analizy danych pomiarowych elektrycznej tomografii pojemnościowej w diagnostyce wybranych procesów przemysłowych" – październik 2006. Praca wyróżnionauchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki P Ł. (dyscyplina naukowa INFORMATYKA)

11.Dr inż. Krzysztof Grudzień: "Algorytmy i przetwarzanie informacji wizyjnej w systemach tomografii procesowej dla wybranych procesów przemysłowych" - czerwiec 2007. Praca wyróżnionauchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. (dyscyplina naukowa INFORMATYKA)

12.Dr inż. Robert Banasiak: „Algorytmy wizualizacji 3D w przemysłowych systemach elektrycznej tomografii procesowej” – grudzień 2007. Praca wyróżnionauchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. (dyscyplina naukowa INFORMATYKA)

13.Dr inż. Anna Fabijańska: „Algorytmy poprawy jakości obrazów w wysokotemperaturowych pomiarach właściwości fizyko-chemicznych wybranych metali i stopów” - Obrona na Politechnice Łódzkiej grudzień 2007.(dyscyplina naukowa INFORMATYKA)

14.Dr inż. Andrzej Romanowski: "Zastosowanie systemów tomografii procesowej do czasowego i przestrzennego modelowania zjawisk fizycznych" – maj 2008. Praca wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. (dyscyplina naukowa INFORMATYKA)

15.  Dr inż. Tomasz Koszmider: „Zintegrowany system komputerowy do pomiarów cech geometrycznych próbek metali i ich stopów wykonywany w wysokich temperaturach”. Obrona na Politechnice Łódzkiej – styczeń 2009 (dyscyplina naukowa INFORMATYKA)

16.  Mgr inż. Dominika Lisiak-Felicka: „Projekty informatyczne w zarządzaniu jednostkami administracji samorządowej”. PŁ grudzień 2011 r. (dyscyplina naukowa EKONOMIA)

17.  Mgr inż. Bartosz Matusiak: „Algorytmy obliczeń równoległych z użyciem procesorów graficznych (GPU) do przetwarzania i wizualizacji danych pomiarowych z przemysłowych systemów tomograficznych”.Praca wyróżnionauchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki,  PŁ lipiec 2013 r.(dyscyplina naukowa INFORMATYKA)

18.  Mgr inż. Michał Postolski: “Discrete topology and geometry algorithms for quantitative human airway trees analysis based on computed tomography images”. (Algorytmy topologii i geometrii dyskretnej do ilościowej analizy drzew oskrzelowych człowieka na podstawie obrazów tomografii komputerowej).Praca wyróżnionauchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, PŁ grudzień 2013 r.(dyscyplina naukowa INFORMATYKA)

19.Mgr inż. Paweł Kapusta „Algorytmy równoległego przetwarzania danych pomiarowych i obrazów w wybranych systemach tomografii przemysłowej”. Lipiec 2015 (dyscyplina naukowa INFORMATYKA) Praca wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, PŁ wrzesień 2015 r.

20.Mgr inż. Łukasz Jopek „Algorytmy segmentacji rentgenowskich obrazów mikrotomograficznych stopów tytanu”. grudzień 2014 (dyscyplina naukowa INFORMATYKA). Praca wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, PŁ styczeń  2015 r.

21.Mgr inż. Maciej Łaski „Metodyka AADL projektowania rozproszonych systemów czasu rzeczywistego w autonomicznej platformie mobilnej”. Praca wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, PŁ kwiecień 2015 (dyscyplina naukowa INFORMATYKA)

22. Mgr inż. Sylwester Błaszczyk  „Metodyka projektowania systemu interakcji człowiek-robot dedykowanego dla zdalnej nawigacji bezzałogową platformą jezdną” wrzesień 2016 (dyscyplina naukowa INFORMATYKA)

23. Mgr inż. Adam Wulkiewicz  „Algorytmy nawigacji platformy mobilnej w nieznanym otoczeniu w kontekście paradygmatu obiektowego” kwiecień 2017(dyscyplina naukowa INFORMATYKA)

 

 

6.     Pełnienie funkcji recenzenta prac doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora:

Recenzent 2 rozpraw doktorskich obronionych za granicą.

 1. MIN YANG: „Development of New generation electric al capacitance tomography system and application for milk flow metering”, Obrona na Uniwersytecie w Manchesterze w 2007 r.
 2. YI LI: „Key issues of 2D/3D image reconstruction in electrical tomography”, Obrona na Uniwersytecie w Manchesterze (Wlk. Brytania) w 2008 r.

 

Recenzent 20 rozpraw doktorskich obronionych w Polsce, z których 12 dotyczy dyscypliny naukowej Informatyka:

 1. Mgr Mariusz Jarocki ”Koncepcja i konstrukcja warstwowego systemu operacyjnego”, Obrona w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie w 2000 r.
 2. Mgr inż. Marcin Daniel "Komputerowe modelowanie i projektowanie mikrosystemów krzemowych w językach wysokiego poziomu VHDL–AMS”, Obrona na Politechnice Łódzkiej w 2003 r.
 3. Mgr inż. Ewa Raj „Mikrokanałowe chłodzenie cieczowe w zintegrowanych systemach elektronicznych” Obrona na Politechnice Łódzkiej w 2004 r.
 4. Mgr inż. Michał Szermer „Modelowanie oraz projektowanie układów przetwarzania analogowo-cyfrowego ze szczególnym uwzględnieniem szybkości transmisji danych w mikrosystemach krzemowych” Obrona na Politechnice Łódzkiej w 2004 r.
 5. Mgr inż. Magdalena Stasiak „Identyfikacja wnętrza obiektów trójwymiarowych metodą tomografii impedancyjnej” Obrona na Politechnice Łódzkiej w 2005 r.
 6. Mgr inż. Marcin Smolira: „System komputerowy wspomagający automatyzację i dobór parametrów pomiarowych spektrometru mas”. Obrona na Politechnice Śląskiej w 2006 r.
 7. Mgr inż. Agnieszka Dąbrowska: „Implementacja w układach FPGA kodeka obrazów w standardzie MPEG-2 spełniającego wymogi czasu rzeczywistego”. Obrona w AGH w Krakowie w 2007 r.
 8. Mgr inż. Maciej Stopczyk: „Metody optymalizacji polityki remontowej maszyn i urządzeń przy użyciu procesów Markowa i algorytmów optymalizacji stochastycznej”. Obrona na PŁ w 2007 r.
 9. Mgr inż. Mateusz Orzechowski: „Badania nad ilościową oceną perfuzji tkanki mózgowej z wykorzystaniem dynamicznych badań tomograficznych” Obrona na Politechnice Warszawskiej w 2008 r.
 10. Mgr inż. Wojciech Zabierowski: „Studium komparatywne efektywności metod automatycznej harmonizacji w muzyce w odniesieniu do formalnych zasad harmonii tonalnej” Obrona na Politechnice Łódzkiej w 2008r.
 11.  Mgr Marcin Raniszewski: „Metody silnej redukcji i edycji zbioru odniesieniadla reguły typu najbliższy sąsiad” Obrona na Politechnice Łódzkiej w 2009 r.
 12. Mgr inż. Agnieszka Janczulewicz: „Analiza właściwości tomografii elektryczno – magnetycznej w zastosowaniu do wykrywania obiektów ukrytych w gruncie” Obrona na Politechnice Gdańskiej w 2009 r.
 13. Mgr inż. Paweł Tadejko: „Techniki przetwarzania sygnałów EKG dla celów automatycznego wykrywania zaburzeń pracy serca” Obrona na Politechnice Białostockiej w 2010 r.    
 14. Mgr inż. Marta Chodyka: „Algorytmy rozpoznawania logo oraz oznaczeń kategorii wiekowej przekazu telewizyjnego w sekwencji obrazów”, Obrona na Politechnice Łódzkiej w  2013 r.
 15. Mgr inż. Tomasz Kryjak: „Implementacja zaawansowanych algorytmów przetwarzania, analizy I szyfrowania obrazów w układach reprogramowalnych”, Obrona w Akademii Górniczo-Hutniczej Kraków 2013 r.
 16. Mgr inż. Robert Brzoza-Woch: „Programmable logic devices in video surveillance services compliant with SOA paradigm” Obrona w Akademii Górniczo-Hutniczej Kraków 2013 r.
 17. Mgr inż. Piotr Zaprawa: „Nowa struktura tomografu pojemnościowego w aplikacjach przemysłowych” , Obrona - Rada Naukowa Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, 2013 r.
 18. mgr inż. Marcin Wiśniewski: „Cyfrowe rozpoznawanie dźwięków oddechowych w systemie zdalnego monitoringu osób chorych na astmę” Obrona w Akademii Górniczo-Hutniczej Kraków 2014 r.
 19. mgr inż. Adam Skurski: „Dwumodalne obrazowanie lewej komory serca i naczyń wieńcowych z wykorzystaniem tomografii komputerowej oraz spoczynkowej echokardiografii przezklatkowej” Obrona na  Politechnice Śląskiej, 2014 r.
 20. Mgr inż. Wojciech Kreft: „Metody sterowania rozproszonymi systemami grzewczymi” Obrona w Akademii Górniczo-Hutniczej Kraków, 2014 r.

 

 

Recenzent prac habilitacyjnych– 5 recenzji dorobku naukowego dydaktycznego i organizacyjnego oraz rozprawy habilitacyjnej z których 4 dotyczą dyscypliny naukowej Informatyka:

 1. Dr inż. Lech Borowik: „Pozyskiwanie wiedzy do celów diagnostyki wybranych urządzeń elektrotermicznych w eksperymentach biernych” Obrona na Politechnice Warszawskiej w 2004 r.
 2. Dr inż. Marek Gorgoń: „Architektury rekonfigurowalne do przetwarzania i analizy obrazu oraz dekodowania cyfrowego sygnału wideo” Obrona na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2007 r.
 3. Dr Marcin Szpyrka „Modelowanie i analiza systemów wbudowanych z zastosowaniem RTCP-sieci” Obrona na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2007 r.
 4. Dr inż. Bogusław Cyganek „Methods and algorithms of object recognition in digital images”- Obrona na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2010 r.
 5. Dr inż. Maciej Grzenda : „Wybrane zagadnienia wstępnego przetwarzania danych z procesów technicznych” , Obrona w Wojskowej Akademii Technicznej, 2014 r.

 

 

Recenzent - 5 recenzji wydawniczych rozpraw habilitacyjnych– (4 dotyczą dyscypliny naukowej Informatyka:

1.     Dr inż.Adam Jóźwik „Minimalno-odległościowe i inne metody konstrukcji klasyfikatorów odcinkowo-Liniowych” Obrona w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie w 2006 r.

2.     Dr inż. Lidia Jackowska–Strumiłło „Modelowanie i korekcja wybranych systemów nieliniowych z zastosowaniem metod analitycznych i aproksymatorów neuronowych” Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe /Politechnika Łódzka, Z. 384, listopad 2009. Praca Obroniona w 2010 r.

3.     Dr Szymon Grabowski „New Algorithms for Exact and Approximate Text Matching” Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka, Z. 384, listopad 2009,  243 strony, bibliogr. 343 poz. Praca obroniona w 2011 r.

4.     Dr Ernest Jamro „ Architektury zaawansowanych układów arytmetycznych w sprzętowych  systemach   rekonfigurowalnych”,  Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, 2013

 

Recenzent dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora za granicą:

1.       Yong Yan for Professor position at Tianjin University P R China - 2002

2.      Dr Trevor York: promotion to the rank of Professor Dept. of Electrical Engineering & Electronics UMIST Manchester 2004 r.

3.      Dr Wuqiang Yang senior faculty position at the University of North Texas, USA. 2005

4.      Professor Wuqiang Yang applying for Yangtz River Visiting Professor at Tsinghua University in China. 2007 r.

5.      Masahiro Takei recommendation for professor position at Graduate School of Faculty of Engineering, Chiba University, Japonia.

Recenzent dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesoraw Polsce:

1.     Kazimierz Wiatr - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych
i organizacyjnych w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków, kwiecień 2002 rok.

2.     Waldemar Rak - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, grudzień 2003 rok.

3.     Waldemar Nawrocki- ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych
i organizacyjnych w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej , maj 2005 rok.

4.     Roman Wyrzykowski - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych
i organizacyjnych w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, 2010 rok.

5.     Ewa Grabska  - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych
  i organizacyjnych w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Uniwersytet Jagieloński, 2013 rok.

6.     Khalid Saeed - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych
i organizacyjnych w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.  Instytut badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2014 rok. Superrecenzent.

7.     Robert Cierniak - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych
i organizacyjnych w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej,  2014 rok

8.     Adam Pelikant - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych
i organizacyjnych w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki Informatyki i Automatyki, Politechniki Łódzkiej, 2014 rok

 

Mianowanie na stanowisko Profesora nadzwyczajnego:

1.     Leszek Borowik: ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych
i organizacyjnych w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Częstochowskiej , 2005 rok.

7.     Udział w projektach badawczych:

a.      międzynarodowych- Kierowanie ze strony polskiej grantami i projektami międzynarodowymi:

-       "Software Development for Industrial Tomography" No 12463/Regular Budget Fund (RBF) - co-ordinated Research Project fundowanym przez International Atomic Energy Agency z Wiednia i dotyczącym zastosowania dwóch komplementarnych technik tomograficznych.

-       "Application of tomographic methods for modelling multi-phase flows" (2003-2005), Royal Society, grant we współpracy z UMIST Manchester i University of Leeds dotyczącym zastosowań tomografii procesowej.

-       „Opracowanie oprogramowania dla systemów GIS 3D” Harman Becker – Niemcy. Współpraca z niemiecką firmą w zakresie rekonstrukcji modeli otoczenia dla potrzeb nawigacji samochodowej. (2007-2008).

-       „Development of Excellence in Non-Invasive Diagnostic System for Industrials and Scientific Applications” o akronimie: DENIDIA, prowadzony w ramach 6. PR - Mobility - Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge na podstawie kontraktu zawartego z Commission of the European Communities – Research Directorate-General o nr MTKD-CT-2006-039546 (2006-2010). Równolegle prowadzony był projekt naukowo – badawczy pt. „Uzyskanie doskonałości w badaniach naukowych i przemysłowych zastosowaniach bezinwazyjnych systemów diagnostycznych” nr 167/6, PR UE/2007/7. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP i wspomagał realizację projektu DENIDIA (2007-2010).

b.     krajowych - Kierowanie projektami badawczymi KBN i MNISW

-       Projekt badawczy KBN Nr 8 T10C 024 10: "Opracowanie automatycznej ciągłej metody pomiaru temperatury spiekania odlewniczych materiałów formierskich" (1996-1997).

-       Projekt celowy KBN z OBR-Lumel, Zielona Góra. "Nowa generacja inteligentnych regulatorów przemysłowych" (1996-1998).

-       Projekt badawczy KBN Nr 8 T10C 005 14: "Metoda automatycznych pomiarów napięcia powierzchniowego i zwilżalności w wysokich temperaturach" (luty 1998 - czerwiec 2000). Badania wykonane w ramach grantu bazowały na analizie obrazów próbek uzyskanych za pomocą kamery CCD obserwującej wnętrze komory grzejnej pieca, w której to komorze przebiegają procesy wysokotemperaturowe.

-       Projekt badawczy KBN Nr 4 T10C 040 22: "Metoda oraz model automatycznego testera pomiaru lutowności lutów twardych dla zastosowań przemysłowych" - (kwiecień 2002- maj 2004). Zadania: Opracowanie i implementacja algorytmów gromadzenia danych pomiarowych ze stanowiska badawczego. Opracowanie i implementacja algorytmów wstępnego przetwarzania danych pomiarowych. Opracowanie i implementacja algorytmów analizy danych pomiarowych w czasie rzeczywistym. Opracowanie i implementacja algorytmów umożliwiających pomiar i sterowanie temperaturą w piecu stanowiska badawczego. Opracowanie i implementacja algorytmów umożliwiających pomiar i sterowanie atmosferą ochronną w piecu stanowiska badawczego. Opracowanie i implementacja oprogramowania nadrzędnego sterującego systemem pomiarowym, umożliwiającego planowanie i przeprowadzenie eksperymentu, archiwizację i wizualizację uzyskanych wyników oraz generowanie raportów.

-       Projekt rozwojowy Nr 0010/1/R/T00/2008/05: „Autonomiczny robot pola walki przeznaczony do zadań zwiadu i wykrywania min” Prace w prowadzone w ramach projektu miały na celu opracowanie przygotowania do wdrożenia do produkcji militarnego robota sapersko-zwiadowczego. Nowatorskiej konstrukcji z unikalnym systemem sterowania. (2008-2011).

-       Projekt badawczy własny Nr 6489/B/T02/2011/40 „Synteza algorytmu sterowania opartego na niecałkowitych rzędach całkowania i różniczkowania.(2011-2013).

-       Projekt badawczy własny Nr UMO-2012/05/B/ST6/03647 „Zastosowanie algorytmów opartych na rachunku różniczkowym niecałkowitego rzędu do wyznaczania ścieżki ruchu platformy mobilnej”(2013-2015).

Udział w projektach badawczych, współpraca z przemysłem

-       Projekt badawczy rozwojowy Nr PBS1/A4/2/2012 „Opracowanie systemu do dwuczęstotliwościowego jednoczesnego nagrzewania indukcyjnego z układem samoczynnego dopasowania obciążenia oraz interfejsem do weryfikacji i pośredniego wyznaczania elektryczno-cieplnych charakterystyk materiałowych wsadu” Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2012-2016)  –Wykonawca.

-       Kierowanie pracą „Opracowanie prototypu aplikacji e-Medicus opartej na funkcjach zbiorów poziomicowych oraz algorytmach inteligencji obliczeniowej” 2015 r.

-       Kierowanie pracą „Implementacja nowatorskich metod tomografii impedancyjnej do badania stanu wałów przeciwpowodziowych” 2015 r.

Granty promotorskie KBN:

-       Mgr inż. Zdzisława Rowińska (czerwiec 1998 - styczeń 2001): "Automatyczne metody określania charakterystycznych punktów przemian temperaturowych niektórych ciał stałych".

-       Mgr inż. Krzysztof Strzecha (listopad 1999 - styczeń 2002): "Statystyczne metody rozpoznawania obrazów w identyfikacji i diagnostyce".

-       Mgr inż. Sławomir Jeżewski (kwiecień 2003 – kwiecień 2005): "Model oświetlenia wysokotemperaturowego pieca w zagadnieniach przetwarzania obrazu próbek na granicy 150 fazy stałej i ciekłej ".

-       Mgr inż. Zofia Stawska (kwiecień 2004 – czerwiec 2006): "Minimalnoodległościowe klasyfiaktory kaskadowe i ich właściwości".

-       Mgr inż. Wojciech Bieniecki (czerwiec 2004 – czerwiec 2006): "Nowoczesne algorytmy przetwarzania obrazów w wizyjnych systemach komputerowych wspomagających diagnostykę patomorfologiczną".

-       Mgr inż. Zbigniew Chaniecki (maj 2004 – marzec 2006): "Zastosowanie tomografii procesowej w diagnostyce procesów".

 

c.      Wdrożenia prac w przemyśle:

Prace naukowo-badawcze dla przemysłu krajowego - 14,

8.     Znamiona autorytetu naukowego w dziedzinie INFORMATYKA:

a.     członkostwo z wyboru we władzach stowarzyszeń naukowych

-       Prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego ( 2006 -2013).

b.     członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

-       Członek amerykańskiej IEEE Computer Society (od 1998).

-       Communication Director w pięcioosobowym Prezydium International Society of Process Tomography (ISIPT).

c.      członkostwo w radach naukowych

-       Członek Rady Naukowej OBR Lumel Zielona Góra (2003 -2012).

-       Członek Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

d.     udział w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych

-       International Journal of Information Technology and Intelligent Computing,

-       Journal of Applied Computer Science Methods.

e.      udział w komitetach naukowych konferencji naukowych

-       Członek komitetu organizacyjnego: Światowych Kongresów Tomografii Procesowej w Banff, Kanada (wrzesień 2003), w Aizu, Japonia (wrzesień 2005), w Bergen, Norwegia (wrzesień 2007), w Pekinie, Chiny (wrzesień 2010).

-       Organizator i przewodniczący komitetu organizacyjnego 4th International Symposium on Process Tomography w Polsce. (wrzesień 2004).

-       Organizacja i przewodnictwo w komitecie programowym VI-XV Konferencji "Sieci i i systemy informatyczne- teoria, projekty wdrożenia", Łódź (corocznie od 1997r.).

-       Organizator i przewodniczący w komitetu programowego PROCTOM, 5th International Symposium on Process Tomography (sierpnień 2008), Zakopane, Poland.

-       Przewodniczący WCIPT, 7th World Congress on Industrial Process Tomography (wrzesień 2013), Krakow, Poland.

 

9.     pełnienie funkcji recenzenta w czasopismach naukowych

Recenzent 40  artykułów w czasopismach z "listy filadelfijskiej".

 

10.przewodniczenie sesji konferencji naukowych

-       Przewodniczenie sesjom międzynarodowych konferencji i światowych kongresów: Bristol (Wielka Brytania, 1993), Łódź (1997), Glasgow (Wielka Brytania, 1997), Dubrownik (Chorwacja, 2003), Banff (Kanada, 2003), Aizu (Japonia, 2005), Bergen (Norwegia, 2007)

-       Przewodnictwo w komitecie programowym 3rd International Symposium on Process Tomography in Poland (wrzesień 2004),

-       Przewodniczący sesji nt. Software in Process Tomography

-       Przewodnictwo w komitecie programowym odbywającej się corocznie Konferencji „Sieci i systemy informatyczne- teoria, projekty wdrożenia”, Łódź: 1998-, 2010,

-       Współorganizator i gospodarz konkursów Łódzkiego oddziału SEP (od 1996 roku) na najlepszy program komputerowy uczniów szkół średnich województwa łódzkiego,

-       Przewodniczący i gospodarz konkursu ogólnopolskiego na najlepszy program komputerowy uczniów szkół średnich.(Od 2001),

 

11.nagrody i odznaczenia związane z działalnością naukową

·    Nagroda Ministra Nauki Wyższego i Techniki indywidulana, stopnia trzeciego za Osiągnięcia w Dziedzinie Badań Naukowych za pracę doktorską pt. „Zastosowanie pseudolosowych ciągów binarnych wybranych elektrotermicznych obiektów sterowania” (październik 1980),

·    Medal złotypodczas 50 Jubileuszowego Salonu Wynalazków i Innowacji .Brussels-EUREKA.2002. (listopad 2001) za .Skomputeryzowany system THERMO-WET do automatycznych pomiarów napięcia powierzchniowego i zwilżalności w wysokich temperaturach,

·    Nagroda Ministra Nauki Wyższego i Techniki indywidulana, Stopnia trzeciego za Osiągnięcia w Dziedzinie Badań Naukowych

·    DyplomMinistra Nauki i Przewodniczącego KBN za działalność innowacyjną (luty 2002),

·    Medal GENIUS'2002na Targach Wynalazków i Innowacji w Budapeszcie za system THERMO-WET do automatycznych pomiarów napięcia powierzchniowego i zwilżalności w wysokich temperaturach (kwiecień 2002),

·    Srebrna Odznaka Honorowa SIMPza działalność na rzecz przemysłu w regionie (wrzesień 2002),

·    Srebrny Krzyż Zasługi(1994),

·    Złoty Krzyż Zasługi(2001),

·    Srebrna(1997) i Złota (2001)Odznaka Stowarzyszenia Elektryków Polskich,

·    Medal Komisji Edukacji Narodowej(2003),

·    Medal złoty z wyróżnieniem na53 Światowej Wystawie Wynalazków, Badań i Nowych Technologii Eureka 2004 w Brukseli,

·    Nagroda specjalna premiera Belgii, na53 Światowej Wystawie Wynalazków, Badań i Nowych Technologii Eureka 2004 w Brukseli,

·    Nagroda specjalna Urzędu Patentowego w Macedonii na 53 Światowej Wystawie Wynalazków, Badań i Nowych Technologii Eureka 2004 w Brukseli,

·    Belgijski Krzyż KawalerskiMerité de ľ Invention, za zasługi dla wynalazczości (listopad 2004),

·    Nagroda Ministra Nauki i Informatyzacji za projekt „Wysokotemperaturowy tester lutów twardych do zastosowań przemysłowych” (marzec 2005),

·    Grand Prix na VIII Międzynarodowym Salonie Własności Przemysłowej ARCHIMEDES’2005 w Moskwie za urządzenie „Wysokotemperaturowy tester lutowności” (marzec 2005),

·    Złoty medal na VIII międzynarodowym Salonie Własności Przemysłowej ARCHIMEDES’2005 w Moskwie za urządzenie „Wysokotemperaturowy tester lutowności” (marzec 2005),

·    Dyplom i nagroda specjalnaMinistra Nauki i Informatyzacji za działalność innowacyjną za urządzenie „Wysokotemperaturowy tester lutowności” (marzec 2005),

·    Wyróżnienie „ŁÓDZKIE EUREKA” 2004 za „Wysokotemperaturowy tester lutowności” (kwiecień 2005),

·    Złoty medal na 104 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości CONCOURSE LEPINE-2005. w Paryżu, (maj 2005)

·    Medal złoty na Międzynarodowej Wystawie Innowacji w Gdańsku„System tomografii procesowej do zastosowań przemysłowych”( październik 2005),

·    Medal złoty na54 Światowej Wystawie Wynalazków, Badań i Nowych Technologii Eureka 2005 w Brukseli Za urządzenie „System tomografii procesowej do zastosowań przemysłowych” ( listopad 2005),

·    Medal Honorowy Krajowej RadyStowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira za wybitne osiągnięcia wynalazcze i dorobek naukowy w dziedzinie technik informatycznych, (maj 2005),

·    Medal Im. J. Groszkowskiego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, (luty 2006)

·    Nagroda specjalnaMinistra Edukacji i Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze za projekt „Zastosowanie elektrycznej tomografii pojemnościowej do analizy i diagnostyki stanów dynamicznych w silosach” (marzec 2006),

·    Nagroda specjalnaMinistra Edukacji i Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze za projekt „Wysokotemperaturowy Analizator Lutowności” (marzec 2006),

·    DyplomMinisterstwa Edukacji i Nauki za projekt „Zastosowanie elektrycznej tomografii pojemnościowej do analizy i diagnostyki stanów dynamicznych w silosach” (marzec 2006),

·    DyplomMinisterstwa Edukacji i Nauki za projekt „Wysokotemperaturowy Analizator Lutowności” (marzec 2006),

·    Złoty medalna Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Seul, Korea Płd. za projekt „Zastosowanie elektrycznej tomografii pojemnościowej do analizy i diagnostyki stanów dynamicznych w silosach” (grudzień 2006)

·    Złoty medalna Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Seul, Korea Płd. za projekt „Wysokotemperaturowy Analizator Lutowności” (grudzień 2006)

·    Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze. (2007)

·    Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2007, Warszawa, za projekt ”System wizyjny do analizy geometrycznych cech próbek metali i ich stopów w wysokich temperaturach.” (maj 2007)

·    Srebrny medalna Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2007, Warszawa, za urządzenie „Trójwymiarowa tomografia przepływu grawitacyjnego granulatów przemysłowych”.(maj 2007)

·    Nagroda specjalnana Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Taipei, Taiwan za urządzenie „System elektrycznej tomografii pojemnościowej do trójwymiarowej wizualizacji materiałów sypkich w środowisku przemysłowym.” (wrzesień 2007)

·    Tytuł Doktora Honoris Causa Państwowej Akademii Finansów we Lwowie. (październik 2007)

·    Złoty medal naŚwiatowej Wystawie Wynalazków, Badań i Nowych Technologii Eureka 2007 w Brukseli za urządzenie „Trójwymiarowa tomografia przepływu grawitacyjnego granulatów przemysłowych”. (listopad 2007)

·    Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Innowacji i Technologii – ITEX 2008, Kuala Lumpur, Malezja. (maj 2008)

·    Złoty medalna Międzynarodowej Wystawie Wynalazków International Warsaw Invention Show, Warszawa, w kategorii: Elektronika i Informatyka za wynalazek:
A self-reconfiguring vision system for aquantitative analysis of images presenting heat-emitting objects,(Samo-rekonfigurujący system wizyjny do analizy ilościowej obrazów przedstawiających obiekty emitujące promieniowanie termiczne). (czerwiec 2008)

·    Złoty medal (wręczona przez South-Pacific Innovation Transfer Society Australia)na Międzynarodowej Wystawie Nowych Pomysłów Produktów i Technologii ARCA za „System wizyjny do analizy cech geometrycznych próbek metali i ich stopów w wysokich temperaturach” Zagrzeb, Chorwacja (wrzesień 2008).

·    Złoty medal (wręczona przez Arca)na Międzynarodowej Wystawie Nowych Pomysłów Produktów i Technologii ARCA za projekt „System wizyjny do analizy parametrów geometrycznych próbek metali i ich stopów w wysokich temperaturach” Zagrzeb, Chorwacja (wrzesień 2008).

·    Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Nowych Pomysłów Produktów i Technologii ARCA za „Wspomagany komputerowo system optymalizacji zawartości stron internetowych pod kątem osób niepełnosprawnych wzrokowo” Zagrzeb, Chorwacja (wrzesień 2008).

·    Głowna Nagroda - Puchar Arcana Międzynarodowej Wystawie Nowych Pomysłów Produktów i Technologii ARCA za „Trójwymiarowa tomografia przepływu grawitacyjnego granulatów przemysłowych” Zagrzeb, Chorwacja (wrzesień 2008).

·    Złoty medalna Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INST za „Samo-rekonfigurujący system wizyjny do analizy ilościowej obrazów przedstawiających obiekty emitujące promieniowanie termiczne” Taipei (wrzesień 2008).

·    Nagroda specjalna – Iranian Elite Academy z Iranuna 10 Międzynarodowych Targach Wynalazków i Techniki za „System wizyjny do analizy cech geometrycznych próbek metali i ich stopów w wysokich temperaturach” Taipei (wrzesień 2008).

·    Złoty medalod Tajwańskiego Stowarzyszenia Wynalazców z rozwiązanie „Wysokotemperaturowy tester lutowności Taipei (wrzesień 2008).

·    Złoty medalna Międzynarodowej Wystawie Wynalazków (6th International Exhibition of Inventions - New Techniques and Products) za „Wysokotemperaturowy tester lutowności” Suzhou, Chiny (październik 2008)

·    Złoty medalna Międzynarodowej Wystawie Wynalazków (6th International Exhibition of Inventions - New Techniques and Products) za „Trójwymiarowa tomografia przepływu grawitacyjnego granulatów przemysłowych”Suzhou, Chiny (październik 2008)

·    Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków (6th International Exhibition of Inventions - New Techniques and Products) za „System wizyjny do analizy cech geometrycznych próbek metali i ich stopów w wysokich temperaturach”Suzhou, Chiny (październik 2008)

·    Brązowy medalna Międzynarodowych Targach Wynalazków i Nowych Technologii INVENTIKA za „Trójwymiarowa tomografia przepływu grawitacyjnego granulatów przemysłowych” Bukareszt, Rumunia (październik 2008)

·    Złoty medalna Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik " BRUSSELS INNOVA" 2008 (dawna nazwa: BRUSSELS EUREKA") za rozwiązanie „Zastosowanie bezinwazyjnej tomografii ECT w celu opisu stanów materiałów sypkich podczas procesu opróżniania zbiorników przemysłowych”. Bruksela (listopad 2008).

·    Srebrny medalna Międzynarodowych TargachWynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik " BRUSSELS INNOVA" 2008 (listopad 2008).

·    Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik " BRUSSELS INNOVA" (listopad 2008).

·    Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt „Trójwymiarowa tomografia przepływu grawitacyjnego granulatów przemysłowych” (2008)

·    Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt „Wizyjny system do analizy cech geometrycznych próbek metali i ich stopów w wysokich temperaturach” (prof. D. Sankowski, dr inż. K. Strzecha, dr inż. M. Bąkała, dr inż. A. Fabijańska, dr inż. T. Koszmider, dr inż. A. Rylski) (2009)

·    Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt „Wysokotemperaturowy analizator lutowności” (prof. D. Sankowski, dr inż. R. Wojciechowski, dr inż. M. Bąkała, mgr inż. A. Albrecht) (2009)

·    Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt „Trójwymiarowa tomografia przepływu grawitacyjnego granulatów przemysłowych” (2009).

·    Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt „Nowatorska metoda poprawy rozdzielczości obrazu elektrycznej tomografii pojemnościowej” (2009)

·    Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt „Zastosowanie bezinwazyjnej tomografii ECT w celu opisu stanów materiałów sypkich podczas procesu opróżniania zbiorników przemysłowych” (2009)

·    Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt „Samo-rekonfigurujący system wizyjny do analizy ilościowej obrazów przedstawiających obiekty emitujące promieniowanie termiczne” (2009)

·    Wyróżnienie „ŁÓDZKIE EUREKA” 2009 dla zespołu pod kierunkiem Prof. Dominika Sankowskiego za pracę „Zastosowanie trójwymiarowej tomografii w bezinwazyjnej diagnostyce wybranych procesów przemysłowych” (2009)

·    Złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowych TargachWynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik " BRUSSELS EUREKA" salon INNOVA 2009 za rozwiązanie „Zautomatyzowany system wyznaczania napięcia powierzchniowego ciekłychmetali metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku” listopad 2009

·    Wyróżnienie wręczone na Międzynarodowych TargachWynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik " BRUSSELS EUREKA" salon INNOVA 2009 przez Ministra Edukacji Badań Naukowych i Innowacji Rumunii za rozwiązanie za rozwiązanie „Zautomatyzowany system wyznaczania napięcia powierzchniowego ciekłychmetali metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku” listopad 2009

·    Złoty medal wręczony na Międzynarodowych TargachWynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik " BRUSSELS EUREKA" salon INNOVA 2009 przez International Salon of Inventions and New Technologies „New Time” (Sevastopol, Ukraina) za rozwiązanie „Zautomatyzowany system wyznaczania napięcia powierzchniowego ciekłychmtali metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku” listopad 2009

·    Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze, marzec 2010

·Złoty medal wręczonyna Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2010 za rozwiązanie „Czujniki specjalnej konstrukcji dla elektrycznych tomografów pojemnościowych do pomiaru przepływów cieczy” (mgr inż. B. Matusiak, mgr inż. Jakub Betiuk, dr inż. Z. Chaniecki, dr inż. K. Grudzień, dr inż. A. Romanowski,
prof. D. Sankowski) październik 2010.

·Złoty medalwręczonyna Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2010 za rozwiązanie „System wykrywania sygnałów alarmowych pojazdów uprzywilejowanych w ruchu ulicznym” (dr inż. Andrzej Frączyk, mgr inż. Jakub Betiuk, Z. Frątczak, prof. D. Sankowski) październik 2010.

·         Srebrny medalwręczonyna Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2010 za rozwiązanie „System optymalizacji treści elektronicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo” (dr inż. A. Romanowski, dr inż. Z. Chaniecki, dr inż. K. Grudzień, mgr inż. B Matusiak, prof. D. Sankowski) październik 2010.

·         Srebrny medal wręczonyna Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2010 za rozwiązanie „Metoda wykrywania awaryjnego zachowania procesu transportu pneumatycznego z użyciem elektrycznej tomografii pojemnościowej przy wykorzystaniu bezpośredniego przetwarzania danych pomiarowych” (dr inż. A. Romanowski, dr inz. Z. Chaniecki, dr inż. K. Grudzień, mgr inż. J. Betiuk, mgr inż. B. Matusiak, prof. D. Sankowski) październik 2010

·         Złoty medalwręczonyna Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2010 za rozwiązanie „System akceleracji procesu wizualizacji dla potrzeb tomografii przemysłowej 3D z wykorzystaniem obliczeń w rozproszonych środowiskach heterogenicznych”, (prof. Dominik Sankowski, dr inż. Robert Banasiak, dr inż. Radosław Wajman, mgr inż. Paweł Kapusta, mgr inż. Michał Majchrowicz) październik 2010.

·          Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt „Czujniki specjalnej konstrukcji dla elektrycznych tomografów pojemnościowych do pomiaru przepływów cieczy” (mgr inż. B. Matusiak, dr inż. A. Romanowski, mgr inż. J. Betiuk, dr inż. Z. Chaniecki, dr inż. K. Grudzień, prof. D. Sankowski) marzec 2011.

·         Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoza projekt „Metoda wykrywania awaryjnego zachowania procesu transportu pneumatycznego z użyciem elektrycznej tomografii pojemnościowej przy wykorzystaniu bezpośredniego przetwarzania danych” (dr inż. A. Romanowski, dr inż. Z. Chaniecki, dr inż. K. Grudzień, mgr inż. J. Betiuk, mgr inż. B. Matusiak, prof. D. Sankowski) marzec 2011.

·         Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoza projekt „System optymalizacji treści elektronicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo” (dr inż. A. Romanowski, dr inż. Z. Chaniecki, dr inż. K. Grudzień, mgr inż. B. Matusiak, prof. D. Sankowski) marzec 2011.

·         Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoza projekt „System wykrywania sygnałów alarmowych pojazdów uprzywilejowanych w ruchu ulicznym” (dr inż. A. Romanowski, mgr inż. J. Betiuk, mgr inż. Z. Frątczak, prof. D. Sankowski) marzec 2011.

·         Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoza projekt „System akceleracji procesu wizualizacji dla potrzeb tomografii przemysłowej 3D z wykorzystaniem obliczeń w rozproszonych środowiskach heterogenicznych”, marzec 2011.

·         Złoty Medalna II Światowym Konkursie Komputerowym na Tajwanie za rozwiązanie „System automatycznego wykrywania pojazdów uprzywilejowanych w ruchu miejskim”, 2011.

·         Srebrny medalna II Światowym Konkursie Komputerowym na Tajwanie za rozwiązanie „Metoda pomiaru frakcji faz w rurociągach z przepływami wielofazowymi”, sierpień 2011.

·         Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia Indywidualnaza kształcenie kadr naukowych, grudzień 2011.

·         Nagroda Miasta Łodziza wybitne osiągnięcia w działalności naukowej,  artystycznej lub społecznej dla Prof. Dominika Sankowskiego, maj 2012.

·         Złoty Medalna 40. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie za projekt „Zintegrowana platforma do automatycznego pomiaru zwilżalności i napięcia powierzchniowego lutów w wysokich temperaturach” (dr inż. R. Wojciechowski,
dr inż. M. Bakala, dr inż. A. Rylski, prof.  D. Sankowski, dr inż. A. Albrecht, mgr inż. H. Kołodziejski), kwiecień 2012.

·         Srebrny Medalna 23. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Innowacji i Technologii w Kuala Lumpur, ITEX 2012 za projekt „Zintegrowana platforma do automatycznego pomiaru zwilżalności i napięcia powierzchniowego lutów w wysokich temperaturach” (dr inż. R. Wojciechowski, dr inż. M. Bakala, dr inż. A. Rylski, prof. D. Sankowski, dr inż. A. Albrecht, mgr inż. H. Kołodziejski), maj 2012.

·         Złoty Medalna Międzynarodowych Targach Innowacji i Wynalazczości Macao  za projekt  „Zintegrowana platforma do automatycznego pomiaru zwilżalności i napięcia powierzchniowego lutów w wysokich temperaturach” (dr inż. R. Wojciechowski,
dr inż. M. Bakala, dr inż. A. Rylski, prof. D. Sankowski, dr inż. A. Albrecht, mgr inż. H. Kołodziejski), czerwiec-lipiec 2012.

·         Medal im. prof. Eugeniusza Jezierskiego nadany Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wrzesień 2012.

·         Złoty Medalz wyróżnieniem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2012 uzyskało rozwiązanie pt. „System trójwymiarowej elektrycznej tomografii pojemnościowej dla potrzeb wyznaczania udziału faz oraz identyfikacji struktur w przepływach typu gaz – ciecz w rurociągach poziomych i pionowych” opracowane przez zespół w składzie: (dr inż. R. Banasiak, prof. D. Sankowski, dr inż. R. Wajman, dr inż. H. Fidos, mgr inż. T. Jaworski, mgr inż. F. Paweł, mgr inż. K. Paweł, mgr inż. M. Michał) październik 2012.

·         Brązowy Medalna Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2012 uzyskało rozwiązanie pt. „System wpływu na zmianę zachowania poprzez dynamiczne obrazowanie w tle” opracowane przez zespół w składzie: (dr inż. A. Romanowski, mgr inż. P. Woźniak , inż. M. Borkowska, inż. B. Koczorowicz, mgr inż.
F. Proborszcz, inż. D. Stożek, prof.  D. Sankowski) październik 2012. 

·         Srebrny medalna wystawie PRO INVENT 2013 (Cluj-Napoca, Rumunia 19-22 marca) za projekt „System wpływu na zmianę zachowania poprzez dynamiczne obrazowanie w tle”  (dr inż. Andrzej Romanowski, mgr inż. Paweł Woźniak ,
inż. Martyna Borkowska, inż. Bartosz Koczorowicz, mgr inż. Filip Proborszcz,
inż. Dominik Stożek, dr inż. Krzysztof Grudzień, dr inż. Zbigniew Chaniecki,
prof. Dominik Sankowski, marzec 2013

·         Złoty medalna wystawie PRO INVENT 2013 (Cluj-Napoca, Rumunia 19-22 marca) za projekt „System analizy zwilżalności i napięcia powierzchniowego” (dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Marcin Bąkała, dr Adam Rylski, prof. Dominik Sankowski,
dr inż. Andrzej Albrecht, dr inż. Hubert Kołodziejski), marzec 2013.

·         Srebrny medalna wystawie PRO INVENT 2014 (Cluj-Napoca, Rumunia) za projekt „System wspomagający pracownika biurowego w okresowym stosowaniu przerw w pracy z komputerem”(inż. Tomasz Kosiński, Przemysław Kucharski, inż. Piotr Grzelak, dr inż. Andrzej Romanowski, dr inż. Zbigniew Chaniecki, prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski), marzec 2014.

·         Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, listopad 2014.

·         Medal XXX lecia PTI, luty 2015

·         Złoty medal na wystawie Salon International des Inventions (Genewa) za projekt Système intégré pour des recherches sur les propriétés de surfaces pendant le processus de mouillage de matériaux (Dominik Sankowski, Rafał Wojciechowski, Marin Bąkała, A. Rylski), kwiecień 2016

·         Srebrny medalna wystawie Salon International des Inventions (Genewa) za projektTomotable, Détection de proximité pour interactions de plusieurs objets(Przemysław Kucharski, Andrzej Romanowski, Krzysztof Grudzień, Tomasz Jaworski, P. Woźniak, Dominik Sankowski), kwiecień 2016

·         Złoty medal na wystawie Seoul International Invention Fair 2016 za rozwiązanie „Quantity analysis of wetting processes in industrial bonding technologies based on brazing” (Ilościowa analiza procesu zwilżania w przemysłowych technologiach spajania na przykładzie lutowania) prof. Dominik Sankowski, dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Marcin Bąkała, dr inż. Adam Rylski, grudzień 2016.

·         Certificate of Excellent Archievement na wystawie Seoul International Invention Fair 2016 za rozwiązanie „Quantity analysis of wetting processes in industrial bonding technologies based on brazing” (prof. Dominik Sankowski, dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Marcin Bąkała, dr inż. Adam Rylski), grudzień 2016.

·         International Best Invention Award na wystawie Seoul International Invention Fair 2016 za rozwiązanie „Quantity analysis of wetting processes in industrial bonding technologies based on brazing” (prof. Dominik Sankowski, dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Marcin Bąkała, dr inż. Adam Rylski), grudzień 2016.

·         Vifotec Award Certificate na wystawie Seoul International Invention Fair 2016 za rozwiązanie „Quantity analysis of wetting processes in industrial bonding technologies based on brazing” (prof. Dominik Sankowski, dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Marcin Bąkała, dr inż. Adam Rylski), grudzień 2016.

·         Medal im. prof. Stanisława Fryzego dla Prof. Dominika Sankowskiego, przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wrzesień 2017.

·         Dwa złote medale za rozwiązanie"A distributed system for the analysis of material properties in technologies based on the surface wetting processes"(Rozproszony system do analizy właściwości materiałów w technologiach bazujących na procesach zwilżania powierzchni) przyznane na wystawie “The 2nd World Invention and Innovation Forum (Dominik Sankowski, Rafał Wojciechowski, Marcin Bąkała, Adam Rylski) Foshan, Chiny, listopad 2017.

 

12.Wykaz ważniejszych publikacji

Monografie:

1.     Sankowski D. Zastosowanie sygnałów PRBS do identyfikacji obiektów elektrotermicznych. Praca doktorska obroniona z wyróżnieniem w Politechnice Łódzkiej , w 1979 r.

2.     SankowskiD. Wykorzystanie wieloczęstotliwościowych sygnałów binarnych (MBS) do identyfikacji ‘on-line’ rezystancyjnych urządzeń grzejnych. (habilitacja 1989)

3.     Informatyka i Edukacja. Monografie Politechniki Łódzkiej 2010.

4.     Electrical Capacitance Tomography – Theoretical Basis and Applications edited by Dominik Sankowski and Jan Sikora, 308 s., 2010

5.     Sankowski D., Mosorow W., Strzecha K.: Przetwarzanie i analiza obrazów w systemach przemysłowych. Warszawa: PWN 2011, 154 s.;

6.      Praca zbiorowa red. Romanowski A., Sankowski D. Computer Science in Novel Applications,  Łódź: Politechniki Łódzkiej 2012, 307 s.

7.     Sankowski D., Nowakowski J. ed., Computer Vision in Robotics and Industrial Applications, wolumen 3,World Scientific,  2014. 563 s.;

8.     Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Tadeusiewicz Ryszard. Łódź: Łódź: Wydaw. Politech. 2014

9.     Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing, second edition revised and supplemented. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Tadeusiewicz Ryszard. Łódź: Łódź: Wydaw. Politech. 2015, 270 s.

10.  Algorithms, Networking and Sensing for Data Processing, Mobile Computing and Applications. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Sikora J.. Łódź: Politech. Łódz. 2016, 282 s

Rozdziały w monografiach:

1.     SankowskiD., Mc Ghee J., Henderson I., Kucharski J.and Urbanek P.(1993) Application of Multifrequency Binary Signals for identification of electric resistance furnaces. Rozdział książki zatytułowanej "Perturbation signals in system identification", Ed. K. Godfrey. Prentice Hall, Wlk. Brytania, pp 255-276

2.     SankowskiD., Bąkała A. (2002) "Telepraca szansą dla niepełnosprawnych" w: Lewandowski J., Lecewicz-Bartoszewska J., Sekieta M. (red.) "Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy", wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Monografie, Łódź 2002, s. 318 332.

 1. Bąkała Anna, Sankowski Dominik: Nowe technologie internetowe w edukacji i pracy osób niepełnosprawnych.. W: Ergonomia Niepełnosprawnym w Przyszłości.. Łódź 2005, s. 16-29. Ergonomia Niepełnosprawnym w Przyszłości.. Praca zbiorowa red. Lewandowski Jerzy. Łódź: Politechniki Łódzkiej 2005, 380 s.; 170x240, ISBN: 83-7283-135-1.
 2. SankowskiDominik, Mosorow Włodzimierz, Staszewski Witold: Komputerowe systemy identyfikacji użytkownika.. W: Wybrane problemy elektronicznej gospodarki.. Łódź 2005, s. 113-129. Wybrane problemy elektronicznej gospodarki.. Praca zbiorowa red. Niedźwiedziński Marian, Lange-Sadzińska Katarzyna. Łódź: CONSULTING 2005, 396 s.; A5, ISBN: 83-904185-8-4,
 3. Majewicz M., Sankowski Dominik, Bąkała Anna: Narzędzia platformy edukacyjnej R5 generation w służbie osób niepełnosprawnych.. W: Ergonomia niepełnosprawnym w zmieniającym się otoczeniu i w rehabilitacji.. Łódź 2006, s. 237-244. Ergonomia niepełnosprawnym w zmieniającym się otoczeniu i w rehabilitacji.. Praca zbiorowa red. Lewandowski Jerzy, Lecewicz-Bartoszewska Joanna. Łódź: Politechniki Łódzkiej 2006, 361 s.; 17x23,, ISBN: 83-7283-178-5.
 4. Chaniecki Zbigniew, Sankowski Dominik: Monitorowanie i diagnozowanie stanów dynamicznych z użyciem tomografii procesowej.. W: Diagnostyka procesów i systemów. Warszawa: 2007,  s.388-394.
 5. SankowskiDominik, Mosorow Włodzimierz, Staszewski Witold: Analiza możliwości wykorzystania WAP w E-Commerce.. W: Wybrane problemy elektronicznej gospodarki.. Łódź: 2007,  s.71-80. 
 6. SankowskiDominik, Sekulska-Nalewajko Joanna, Kuzański Marcin: Profil kształcenia informatycznego nauczycieli w trzysemestralnym studium podyplomowym Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej - wdrożenia i perspektywy.. W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Potrzeby, przemiany, perspektywy.. Kraków: 2007,  s.17-24.
 7. SankowskiDominik, Bąkała Anna: Rola uczelni wyższych w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.. W: Ergonomia Niepełnosprawnym, W wieku nanotechnologii i w ochronie zdrowia.. Łódź: 2007,  s.265-274.
 8. Wajman Radosław, Sankowski Dominik: Sensitivity analysis for Capacitance Tomography. W: Electrical Capacitance Tomography. Theoretical Basis and Applications. Warszawa: 2010, s.108-117.
 9. SankowskiDominik: Edukacja i nauka w Gospodarce Opartej na Wiedzy.
   W: Informatyka i Edukacja. Łódź: 2010, s.9-26.
 10. Włodarczyk Jarosław, Sankowski D., Lewandowski S: An reconstruction algorithm for dual modality tomography. W: Some Aspects of Computer Science. Warszawa: 2011, s.114-121.
 11. Lewandowski Sławomir, Sankowski Dominik, Włodarczyk Jarosław: New approach to image reconstruction for gamma-ray tomography. W: Some Aspects of Computer Science. Warszawa: 2011, s.258-263.
 12. SankowskiDominik, Bąkała Anna, Mosorow Włodzimierz: New educational technologies for people with disabilities. Ergonomics for the disabled. Łódź: 2012, s.100-118.
 13. SankowskiDominik, Bąkała Anna, Mosorow Włodzimierz: Nowe technologie edukacyjne dla osób niepełnosprawnych. Ergonomia niepełnosprawnym. Przyszłość w kształceniu. Łódź: 2012, s.96-113
 14. Łaski Maciej, Błaszczyk Sylwester, Duch Piotr, Jachowicz Rafał, Wulkiewicz Adam, Sankowski Dominik, OstalczykPiotr: Management software for distrubuted mobile robot system. W: Computer Vision in Robotics and IndustrialApplications. Singapore: 2014, p.73-91.
 15. Fabijańska Anna, Sankowski Dominik: Segmentation methods in the selected industrial computer visionapplication.. W: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapore: 2014, p.23-48.
 16. Wulkiewicz Adam, Jachowicz Rafał, Błaszczyk Sylwester, Duch Piotr, Łaski Maciej, Sankowski Dominik, OstalczykPiotr: Advanced vision systems in detection and analysis of characteristic features of objects. W: Computer Vision inRobotics and Industrial Applications. Singapore: 2014, p.93-11.
 17. Jachowicz Rafał, Błaszczyk Sylwester, Duch Piotr, Łaski Maciej, Wulkiewicz Adam, Sankowski Dominik, OstalczykPiotr: Pattern recognition algorithms for the navigation of mobile platform. W: Computer Vision in Robotics andIndustrial Applications. Singapore: 2014, p.117-137.
 18. Duch Piotr, Jachowicz Rafał, Błaszczyk Sylwester, Łaski Maciej, Wulkiewicz Adam, Ostalczyk Piotr, SankowskiDominik: Partial fractional-order difference in the edge detection. W: Computer Vision in Robotics and IndustrialApplications. Singapore: 2014, p.139-157.
 19. Błaszczyk Sylwester, Jachowicz Rafał, Duch Piotr, Łaski Maciej, Wulkiewicz Adam, Ostalczyk Piotr, SankowskiDominik: Application of fractional-order derivative for edge detection in mobile robot system.. W: Computer Vision inRobotics and Industrial Applications. Singapore: 2014, p.159-171.
 20. Grudzień Krzysztof, Chaniecki Zbigniew, Romanowski Andrzej, Nowak Grzegorz, Sankowski Dominik: Tomographydata processing for multiphase industrial process monitoring. W: Computer Vision in Robotics and IndustrialApplications. Singapore: 2014, p.281-308.
 21. Strzecha Krzysztof, Fabijańska Anna, Koszmider Tomasz, Sankowski Dominik: Selected algorithms of quantitativeimage analysis for measurements of properties characterizing interfracial interactins at high temperatures. W:Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapore: 2014, p.339-382.
 22. Wajman Radosław, Grudzień Krzysztof, Banasiak Robert, Romanowski Andrzej, Chaniecki Zbigniew, SankowskiDominik: Theoretical introduction to image reconstruction for capacitance process tomography. W: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapore: 2014, p.383-410.
 23. Bąkała Marcin, Wojciechowski Rafał, Sankowski Dominik: Computer systems for studying dynamic properties ofmaterials at high temperatures. W: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapore: 2014, p.537-558
 24. Ostalczyk Piotr, Bąkała Marcin, Duch Piotr, Sankowski Dominik: Mobile device path planning basing on the fractional potential. W: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing, second edition revised and supplemented. Łódź: 2015, p.250-270.
 25. Duch Piotr, Bąkała Marcin, Sankowski Dominik, Ostalczyk Piotr: Variable-, Fractional-Order Digital Filter – Application. W: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing, second edition revised and supplemented. Łódź: 2015,  p.35-50.
 26. Bąkała Marcin, Duch Piotr, Sankowski Dominik, Ostalczyk Piotr: Variable-fractional-order simple model of the robot arm. W: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing, second edition revised and supplemented. Łódź: 2015,  p.51-64
 27. SankowskiDominik, Bąkała Marcin, Wojciechowski Rafał: Computerised Systems of High Temperature Measurement of Surface Tension, W: Algorithms, Networking and Sensing for Data Processing, Mobile Computing and Applications. Łódź: 2016,  s. 19-30.

 

Artykuły w czasopismach z Thomson Scientific Master Journal List (lista filadelfijska):

 1. Mc Ghee J., I. A.Henderson, Sankowski D. (1991): Electronics and computers in thermal systems: Reviewing current trends. Trans Inst MC. Vol.13.No 2.London. pp. 75-90
 2. W. Łobodziński, D. Sankowski, J. Kucharski (1995): Start-up identification of electric resistance furnaces. Elektrowärme International, Essen.pp B43
 3. Jackowska-Strumiłło L. Sankowski D., McGhee J. Henderson I.: (1996) Simulation of the RTD dynamics using MBS testing. SAMS, Vol.24, pp 43-52., Overseas Publishers Association, Amsterdam , The Netherlands
 4. SankowskiD. Kucharski J. Łobodziński W. (1997): Auto-tuning temperature control using identification by MBS. IEE Proc.- Control Theory Appl.Vol.144 No 3. May 1997 pp. 233-240
 5. Jackowska-Strumiłło L., Sankowski D., McGhee J. Henderson I.(1997): Modelling and MBS experimentation for temperature sensors. Measurement Journal of the International Measurement Confederation. UK Vol. 20 , pp 49-60
 6. Mosorov V., Sankowski D., Mazurkiewicz Ł., Dyakowski T., (2002) The 'best - correlated pixels' method for solid mass flow measurements using electrical capacitance tomography, Measurement Science and Technology, 13, pp. 1810-1814
 7. SankowskiD., review of book: Signal processing systems. Theory and design., N. Kalouptsidis, A Wiley - Interscience Publication, New York, 1997, pp. XXI+840, ISBN 0-471-11220-8., Int. J. Adapt. Control Signal Process., 2003; 17, pp. 262-263
 8. Chaniecki Zbigniew, Dyakowski Tomasz, Niedostatkiewicz M, Sankowski Dominik: Application of Electrical Capacitance Tomography for Bulk Solids Flow Analysis in Silos. Particle & Particle Systems Characterization., 2006, vol. 23, no. 3-4, pp. 306-312.
 9. Dyakowski Tomasz, Johansen G.A., Hjertaker B.T., Sankowski Dominik, Mosorow Włodzimierz: A Dual Modality Tomography System for Imaging Gas/Solids Flow. Particle & Particle Systems Characterization., 2006, vol. 23, no. 3-4, p. 260-260.
 10. Wajman Radosław, Banasiak Robert, Mazurkiewicz Łukasz, Dyakowski Tomasz, Sankowski Dominik: Spatial imaging with 3D capacitance measurements. Measurement Science and Technology, 2006, vol. 17, no. , pp. 2113-2118.
 11. Wajman Radosław, Banasiak Robert, Mazurkiewicz Łukasz, Sankowski Dominik: Reply to comments on Spatial imaging with 3D capacitance measurements Measurement Science and Technology, 2007, vol. 18, no. 11 , pp. 3668-3670(3), ISSN: 0957-0233
 12. Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Williams R.: Gravitational Granular Flow Dynamics Study Based on Tomographic Data Processing. Particulate science and technology, 2008, vol. 26, no. 1, p. 67-82.
 13. Fabijańska Anna, Sankowski Dominik: Computer vision system for high temperature measurements of surface properties. Machine vision and applications, 2008.
 14.  Fabijańska Anna, Sankowski Dominik: Improvement of the image qality of a high-temperature vision system. Measurement Science & Technology, 2009, vol. 20, no. 10, p. 1-9.
 15. Banasiak R., Wajman R., Sankowski D., Soleimani M., Three-dimensional nonlinear inversion of electrical capacitance tomography data using a complete sensor model, Progress In Electromagnetics Research PIER, 100, (2010),p. 219-234;
 16. Fabijańska Anna, Sankowski Dominik: Noise adaptive switching median-based filter for impulse noise removal from extremely corrupted images. IET Image processing, 2010, p. 1-11.
 17. Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej, Chaniecki Zbigniew, Niedostatkiewicz M, Sankowski Dominik: Description of the silo flow and bulk solid pulsation detection using ECT. Flow measurement and instrumentation, 2010, no. 21, p. 198-206.
 18. Liu Zhijian, Babout Laurent, Banasiak Robert, Sankowski Dominik: Effectiveness of rotatable sensor to improve image accuracy of ECT system. Flow measurement and instrumentation, 2010, vol. , no. 21, p. 219-227.
 19. Mosorow Włodzimierz, Johansen G.A., Maad R., Sankowski Dominik: Monte Carlo simulation for multi-channel gamma-ray process tomography. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY, 2011, vol. 22, p. 1-10.
 20. Brandisky Kostadin, Sankowski Dominik, Banasiak Robert, Dolapchiev Ivalo: ECT sensor optimization based on RSM and GA. Compel-the International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2012, vol. 13, no. 3, p. 858-869
 21. Wajman Radosław, Fiderek Paweł, Fidos Henryk, Nowakowski Jacek, Sankowski  Dominik, Banasiak Robert: Metrological evaluation of 3D electrical capacitance tomography measurement system for two-phase flow fraction determination. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY, 2013, vol. 24, p. 1-11.
 22. Ostalczyk Piotr, Brzeziński Dariusz, Duch Piotr, Łaski Maciej, Sankowski Dominik: The variable, fractional-order discrete-time PD controller in the IISv1.3 robot arm control. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, 2013
 23. Banasiak Robert, Wajman Radosław, Jaworski Tomasz, Fiderek Paweł, Fidos Henryk, Nowakowski Jacek, Sankowski Dominik: Study on two-phase flow regime visualization and identification using 3D electrical capacitance tomography and fuzzy-logic classification.. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW, 2013, vol. 58, p. 1-14.
 24. Cecotka Maria, Dybowski Konrad, Klimek Leszek, Lipa Sebastian, Rylski Adam, Sankowski Dominik, Wojciechowski Rafał, Bąkała Marcin: Examination of wetting by liquid zinc of steel sheets following various kinds of abrasive blasting. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2016, vol. 61, no. 1, p. 1069-1074.
 25. Bąkała Marcin, Wojciechowski Rafał, Sankowski Dominik, Rylski Adam: Semi-Automatic Apparatus For Measuring Wetting Properties At High Temperatures. METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS, 2017, vol. 24, no. 1, p. 175-184.

Gliścińska Eulalia, Sankowski Dominik, Krucińska Izabella, Gocławski Jarosław, Michalak Marina, Rowińska Zdzisława, Sekulska-Nalewajko Joanna: Optical cohernce tomography image analysis of polymer surface layers in sound-absorbing fibrous composite materials. POLYMER TESTING, 2017, vol. 63, p. 194-203.